Forside

Har du investeret i aktier, obligationer eller gældsbreve i Hellerup Finans så er du sikkert en af de investorer, som har tabt alle eller de fleste penge på dine investeringer.

Foreningen Hellerup Finans Investor er stiftet af række investorer, som igennem de senere år har investeret i eller igennem Hellerup Finans. Mange helt almindelige mennesker er med henblik på at foretage investeringer i Hellerup Finans universet blevet lokket til både at bruge pensionsmidler og udbetalte personskadeerstatninger ligesom enkelte har optaget lån i deres hjem.

Foreningen er stiftet med formål om at varetage medlemmernes økonomiske og ideelle interesser i deres egenskab af investorer i Hellerup Finans Holding A/S i forhold til enhver fysisk eller juridisk person eller offentlig instans, der måtte have påført foreningens medlemmer tab.

 

Foreningen kan, med henblik på varetagelse af foreningens formål, optræde som grupperepræsentant for investorer i Hellerup Finans-koncernen i forbindelse med gruppesøgsmål.

 

Alle medlemmer af foreningen skal betale et indmeldelsesgebyr og evt. medlemskontingent til dækning af foreningens omkostninger til undersøgelse af Hellerup Finans’ sammenbrud. Indbetalingerne dækker udgifter til advokat til gennemførelse af en eller flere advokatundersøgelser, udgifter til sekretariatsbistand og retlige skridt frem mod et eller flere gruppesøgsmål samt mulighederne for at opnå fri proces og/eller retshjælpsdækning. Bestyrelsen er naturligvis opmærksom på, at det vigtigt at alle sten bliver vendt og samtidigt at være omkostningsbevidste.

 

Foreningen Hellerup Finans Investors første opgave har været at igangsætte en advokatundersøgelse af mulighederne for at rejse erstatningskrav for investeringerne foretaget i Hellerup Finans Holding A/S. Foreningen lægger vægt på at der både er en rimelig udsigt til at vinde en eller flere retssager og tillige at modparten har penge til at betale erstatningen, hvis vi vinder.

 

I den forbindelse vil følgende navnlig blive undersøgt:

 

Prospektansvar: I alle Hellerup Finans tegningsaftaler har der været henvist til prospekter eller udbudsdokumenter. Vi mener, at en lang række af de forudsætninger, som har været opstillet i prospekterne ikke har holdt vand eller ikke er blevet indfriet. Foreningen vil få undersøgt mulighederne for at kræve erstatning fra de for prospekterne ansvarlige, herunder ansvar hos revisor.

 

Ledelsesansvar og oplysningsforpligtelser: Hellerup Finans Holding synes ikke at have fulgt den oplyste, forudsatte investeringsstrategi og synes at have været drevet væsentlig anderledes end forudsat i prospekterne. Vi mener, at selskabet ikke fuldt ud har givet retvisende orienteringer om forholdene i selskabet og dets datterselskaber. Vi vil have undersøgt om der på dette grundlag kan rejses krav om erstatning mod selskabernes direktioner, bestyrelser, ledende medarbejdere og/eller deres ansvarsforsikringsselskaber.

 

Strafbare forhold: Vi vil også have undersøgt om der i selskaberne har være forhold, der giver grundlag for at indgive anmeldelse til politiet med henblik på nærmere undersøgelse af om der er begået strafbare forhold.

 

Investeringer i andre selskaber og projekter udbudt af Hellerup Finans

Hvis der er opbakning hertil vil Foreningen Hellerup Finans Investor også igangsætte tilsvarende undersøgelser af forholdene i andre selskaber og projekter udbudt af Hellerup Finans. Det drejer sig blandt andet om Venere Invest A/S, Solar Energy Company 1-VI, Just-Sold A/S, Lyngby Boldklub mv. Er du interesseret i at Foreningen også undersøger forholdene i forbindelse med de foretagne investeringer i disse selskaber beder vi dig kontakte foreningen snarest muligt.

 

Det bliver en lang og sej kamp, men vi håber at du vil støtte om foreningen – jo flere vi er jo mere styrke har vi til at stå igennem processen.

 

Har du spørgsmål til Foreningen Hellerup Finans Investor er du velkommen til at kontakte os på mail info@hfinvestor.dk eller på telefon 31 34 04 23.

 

Med venlig hilsen

 

Kim Nielsen

Formand for Foreningen Hellerup Finans Investor